Kto tu wykazuje brak rozumnego i logicznego myślenia.

ODPOWIEDZ
Andrzej Gdula
Posty: 712
Rejestracja: 6 sierpnia 2007, 16:57

Kto tu wykazuje brak rozumnego i logicznego myślenia.

Post autor: Andrzej Gdula » 26 listopada 2012, 12:17

WITAM!

Kto tu wykazuje EWIDENTNY brak rozumnego i logicznego myślenia.

Niestety niektórzy ewolucjoniści nie mogąc się pogodzić z ewidentnym brakiem możliwości rzetelnego naukowego udowodnienia słuszności ewolucyjnych hipotez i teorii naukowych, przebiegle nie omal na każdym kroku, gołosłownie zarzucają brak logicznego mylenia, zwolennikom powstania i rozwoju życia na ziemi na drodze stworzenia.

Gdy tymczasem to oni sami nie przyznają się do przykrej i ukrywanej przed ludźmi prawdy, że to właśnie cały ewolucjonizm jest wynikiem kunktatorskiego bo błędnego od samych podstaw pseudo-logicznego pseudonaukowego myślenia i błędnego zaślepionego rozumowania.

A-Ponieważ nie chcą się przyznać, lub w zaślepieniu nie widzą, że cały szereg cech biologicznych żywych organizmów jak np. świadomość lub wolna wola, to cechy niematerialne, które mogły powstać tylko w wyniku czynników nadnaturalnych, a NIESTETY nie mogły nigdy powstać samoistnie w wyniku przypadkowo przebiegających procesów fizycznych, a w szczególności przypadkowo przebiegających reakcji chemicznych i selekcyjnego działania naturalnych praw. Tylko musiały powstać w wyniku działania przyczyn nadnaturalnych w akcie Boskiego Stworzenia.

B-Że wszystkie bardzo liczne i nigdy nie udowodnione hipotezy abiogenezy, twierdzące, że życie wyewoluowało samoistnie, w wyniku przypadkowo przebiegających reakcji chemicznych i selekcyjnego działania naturalnych praw, są z zasady sprzeczne z naturalnymi prawami bo:

1.Zupełnie nieprawdopodobne a tym samym niemożliwe było, żeby kilka miliardów lat temu setki tysięcy cząsteczek różnych elementarnych biogennych związków chemicznych, zupełnie przypadkowo zgromadziło się przez długo trwający okres czasu w jednym nie toksycznym miejscu z łagodnymi warunkami klimatycznymi, o objętości mniejszej od 1/1000 cm3, i w odpowiednio wysokim stężeniu, umożliwiając tym samym samoistne ewoluowanie pierwszej żywej komórki. Takie miejsca z takimi warunkami na naszej kuli ziemskiej nigdy nie zostały dotychczas rozpoznane. Bo jeśli nawet w warunkach eksperymentu St. Millera okazało się możliwe samoistne wyewoluowanie ok.1/3 biogennych aminokwasów. To w euforii rzekomego ogromnego sukcesu naukowego wyników tych badań , już prawie nikt nie zwracał uwagi, że ich wyniki są zupełnie nieprzydatne do tworzenia hipotez abiogenezy, ponieważ w produktach tej samoistnej reakcji znajdowało się około 50% substancji toksycznych zabijających wszystkie organizmy jednokomórkowe lub w rozcieńczeniu hamujących rozwój tych pierwszych prostych organizmów.

2.Mimo tego, że od czasu opracowania pierwszych hipotez abiogenezy minęło ponad 80 lat i że dotychczas nawet nie udało się abiogenetykom udowodnić możliwości samoistnego wyewoluowania najprostszego stu kilkudziesięcio nukleotydowego replikatora. Co i tak było by zupełnie nikłym krokiem w kierunku rozwoju pierwszej protokomórki, ponieważ wg genetyków minimalny genom umożliwiający autonomiczne funkcjonowanie i rozwój żywej komórki, musiałby być złożony z co najmniej 100 000 par zasad, czyli musiał by być kilkaset razy dłuższy. A jak łatwo wyliczyć prawdopodobieństwie samoistnego ewoluowania takiego minimalnego genomu było by około 10^354 [czytaj 10 do potęgi 354] niższe niż najprostszego replikatora.

3.W naturalnych warunkach otoczenia racemicznego składu i aminokwasów koniecznych do syntezy różnego rodzaju białek niemożliwe było bez specjalnej wieloskładnikowej homochiralnej maszynerii komórkowej, syntetyzowanie białek niezbędnych do budowy podstawowych struktur komórkowych

4.W naturalnych warunkach otoczenia racemicznego składu nukleotydów koniecznych do syntezy DNA, niemożliwe było bez specjalnej homochiralnej wieloskładnikowej maszynerii komórkowej syntetyzowanie jednoznacznej przestrzennie homochralnej struktury komórkowych kwasów nukleinowych.

5.W naturalnych warunkach otoczenia racemicznego składu aminokwasów koniecznych do syntezy bio-katalizatorów enzymatycznych, niemożliwe było bez specjalnej wieloskładnikowej homochiralnej maszynerii komórkowej, syntetyzowanie jednoznacznej przestrzennie homochralnej struktury tych katalizatorów warunkującej przyspieszanie od 1 miliona do bilionów razy szybkości przebiegu większości procesów metabolizmu komórkowego. Przy tym bez tak szybkich katalizatorów poszczególnych pośrednich etapów procesów metabolizmu komórkowego, w celu zapewnienia stabilności pracy komórki, konieczne byłoby stosowanie bardzo znacznie zwielokrotnionych magazynów przejściowych produktów wieloetapowych reakcji chemicznych. A przy tym ogromnemu zwolnieniu uległo by tempo ewolucji. I dzisiaj być może bylibyśmy zaledwie na początkowym etapie rozwoju wszystkich organizmów jednokomórkowych.

6.Zgodnie z II Zasadą Termodynamiki w sformułowaniu Boltzmana, samo syntetyzujące na zasadzie przypadkowych zdarzeń kwasy nukleinowe jako biopolimer liniowe zdążały by do repetytywnej struktury sekwencyjnej nukleotydów, wykazującej najwyższy przyrost entropii mieszania monomerów, i to bez względu na to czy procesy syntezy tych biopolimerów zachodziły by w układzie zamkniętym czy też w układzie otwartym. Ponieważ entropia mieszania składników ma zawsze wartość dodatnią i zależna jest tylko od składu molowego monomerów syntetyzowanego biopolimeru.

7.Wkrótce po wyewoluowaniu pierwszego krótkiego replikatora konieczne było jego odizolowanie błoną komórkową, od warunków otoczenia przede wszystkim po to, żeby
po pierwsze oddzielić korzystne od niekorzystnych metabolitów
a po drugie aby dalsze korzystne dla rozwoju protokomórki produkty przypadkowej syntezy nie uległy rozcieńczeniu, to znaczy nie rozpłynęły się do przestrzeni otoczenia, nawet tylko na skutek procesów dyfuzyjnych lub ruchów Browna.
I chociaż praktycznie wykazano, że możliwe jest samoistne ewoluowanie takiej szczelnej błony komórkowej z fosfolipidów, to jednak należy pamiętać, że błona taka może być utworzona tylko z cząsteczek hydrofobowych. Niestety w tym przypadku taka błona komórkowa może być przepuszczalna tylko dla dyfuzji z otoczenia do wnętrza komórki aminokwasów hydrofobowych. A ponieważ większość aminokwasów niezbędnych do syntezy białek ma właściwości hydrofilne. To w komórkach żywych organizmów do transportu z otoczenia aminokwasów hydrofilnych do wnętrza komórek stosowane są specjalne złożone białka transbłonowe. Z tego względu od momentu odizolowania samoistnie powstałego krótkiego replikatora od otoczenia błoną komórkową, z braku w tej błonie białek transbłonowych następuje całkowite zablokowanie dalszej syntezy białek, a tym samym rozwoju tworzącej się protokomórki. Tak że tak czy owak, rozwój pierwszej protokomórki zostaje już na pewnym początkowym etapie rozwoju, całkowicie fizycznie zablokowany.
Dlatego z tych względów i ponieważ od kilkudziesięciu lat [ponad 80 lat] nie została udowodniona słuszność żadnej z kilkuset hipotez naukowych, twierdzących że życie na ziemi wyewoluowało samoistnie w wyniku przypadkowo przebiegających procesów chemicznych i selekcyjnego działania naturalnych praw. A jednocześnie nie da się zaprzeczyć faktu istnienia życia na ziemi. To życie na ziemi musiało pojawić tylko się w celowym akcie Boskiego Stworzenia. Z czego również jednoznacznie wynika, że ponieważ życie nie mogło wyewoluować samoistnie w wyniku przypadkowo przebiegających procesów chemicznych i selekcyjnego działania naturalnych praw. To Pan Bóg nie mógł się posłużyć ewolucją, jako narzędziem Stworzenia życia na ziemi.

C- Wszystkie mechanizmy kryjące się pod ewolucyjną nawą i działaniem jak czarodziejskie zaklęcia – mechanizmy tak zwanego doboru naturalnego [nie mylić z naturalnym doborem selekcyjnym] umożliwiające niesłychanie skuteczne samoczynne ewoluowanie nowych genów nowych cech biologicznych lub MODYFIKACYJNE REARANŻOWANIE ISTNIEJĄCYCH GENÓW, muszą być sterowane przez nierozpoznane dotychczas programy genetyczne, które jak nie materialne relacje, nie mogły samoistnie wyewoluować w wyniku przypadkowo przebiegających procesów chemicznych i selekcyjnego działania naturalnych praw. Tylko musiały zostać stworzone z przyczyn nadnaturalnych.

D- Liczne tysiące przeróżnych dla różnych gatunków obserwowalnych w przyrodzie form mechanizmów doboru płciowego, niestety również nie działają pod wpływem darwinowskiego zaklęcia „dobór płciowy”. Ale jako nie materialne relacje, nie mogły samoistnie wyewoluować w wyniku przypadkowo przebiegających procesów chemicznych i selekcyjnego działania naturalnych praw. Tylko musiały zostać stworzone z przyczyn nadnaturalnych.

E- Również liczne dla przeróżnych gatunków obserwowalne w przyrodzie formy mechanizmów doboru krewniaczego, nie działają pod wpływem darwinowskiego zaklęcia „dobór krewniaczy” . Ale jak nie materialne relacje, nie mogły samoistnie wyewoluować w wyniku przypadkowo przebiegających procesów chemicznych i selekcyjnego działania naturalnych praw. Tylko musiały zostać stworzone z przyczyn nadnaturalnych.

DLATEGO WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE EWOLUCYJNE WYWODY I DOWODY PANA TADZIA „ET CAMPANY”, PSEUDO NAUKOWO UZASADNIAJĄCE RZEKOMĄ SŁUSZNOŚĆ EWOLUCYJNYCH PSEUDO-HIPOTEZ I EWOLUCYJNYCH TEORII PSEUDO-NAUKOWYCH, NALEŻY OKREŚLIĆ JAKO WYWODY SIEJĄCEGO PSEUDO-NAUKOWY ZAMĘT, DESTRUKCYJNEGO MYŚLENIA, NIE MAJĄCE NIC WSPÓLNEGO Z RZETELNĄ UCZCIWA I ROZUMNĄ LOGIKĄ MYŚLENIA.

ANDRZEJ

ODPOWIEDZ